UngInvest AIB

UngInvest AIB er et læringstilbud for ungdommer som av ulike grunner ønsker noe annet enn ordinære videregående opplæringen. Her kan unge mellom 16 og 24 år finne sin drøm og få hjelp til å realisere den. Over 200 ungdommer er hvert år tilknyttet en av UngInvest AIBs fem avdelinger i tidligere Buskerud. UngInvest AIB eies av Viken fylkeskommune. UngInvest AIB har vært i Kronprinsparets Fonds portefølje siden i 2011.

Målgruppen er de som ikke finner sin plass i ordinær videregående opplæring. UngInvest har tilbud innen snekkerfag, mekaniske fag, kantine- og catering, media, salg, service, formgiving og natur. Opplæringen er praktisk lagt opp, og de forskjellige verkstedene arbeider med produkter som de skal bruke eller selge. I tillegg har de pedagogisk verksted hvor man kan få tilbud om opplæring i norsk, matematikk, engelsk, data, samfunnsfag m.m. UngInvest bygger på «mestring” gjennom en kultur der elevene støtter og anerkjenner hverandre og hverandres kompetanse. Et mål er å utvikle et felles språk og forståelse for begreper, slik at man kan få best mulig utbytte av å reflektere sammen. Dette gjøres i fem faser:

Definisjonsfasen – Man blir sammen enige om formålet med utviklingsarbeidet

Undersøkelsesfasen – Undersøkelsene skal gi svar på hva det er som ”gir energi” i det daglige

Drømmefasen – Ungdommen involveres i å utarbeide en drøm og en visjon

Designfasen – Ungdommen involveres i å designe hvilke endringer som må gjøres for å kunne realisere drømmen

Realiseringsfasen – Kontinuerlig realisering av det største potensialet innenfor det valgte fokusområdet

Ung Invest workshop
Ung Invest bil