Spørsmål og svar

Hva skal Kronprinsparets Fond bidra til?

Visjonen vår er å styrke fellesskapet for ungdom, slik at alle føler tilhørighet og kan delta. Vi skal derfor bidra til at flere ungdommer fullfører skolegangen sin, får seg arbeid, har meningsfull fritid og ikke føler seg ensomme.

Når og hvordan ble Fondet opprettet?

Kronprinsparets Fond ble opprettet i forbindelse med Kronprinsparets bryllup i 2001, under navnet Kronprinsparets Humanitære Fond. Gjennom fondet har Kronprinsen og Kronprinsessen arbeidet med saker de begge er opptatt av.

I perioden 2001-2010 har fondet støttet ulike prosjekter i inn- og utland. I Norge har fondet tildelt økonomisk støtte til prosjekter som skal styrke barn og unges oppvekstvilkår og fremme inkludering. I utlandet var det arbeid innenfor helse og utdanning som mottok støtte.

Ved etableringen av fondet 25. august 2001 bidro Regjeringen med grunnkapital, og deretter ved 5-årsjubileet (kr. 1,- fra hver norske innbygger). Fondet har også mottatt andre bidrag.

I forbindelse med Kronprinsparets 10-års bryllupsdag 25. august 2011 ble fondet relansert med nytt navn, med en strategi for å styrke innsatsen for norsk ungdom. Fondets styre velger ut prosjekter og inngår langsiktige samarbeid med dem. Siden 2019 har Fondet også drevet ungdomsprogrammet Flyt.

Er Fondet en del av Det kongelige hoff?

Nei, Fondet er en selvstendig juridisk enhet, men vi samarbeider med Det kongelige hoff.

Hvordan skaper Fondet verdi for prosjektene i porteføljen?

Fondets arbeidsprinispp er 1:3 kroner. Det betyr at en krone til Fondet skal bli til minimum tre kroner i prosjektene. Dette gjør vi ved at prosjektene våre blir en del av vårt kompetansenettverk, Fondets medarbeidere bruker mer enn 70 prosent av tiden sin på arbeidet med og for prosjektene, og Fondets probonopartnere i næringslivet jobber vederlagsfritt for oss og prosjektene. Vi jobber også for å skape synlighet for våre prosjekter på ulike arenaer. I tillegg gir Fondet noe økonomisk støtte hvert år.

Hva skal til for at mitt prosjekt kan bli del av porteføljen til Fondet?

Fondet gjør en større kartlegging av organisasjoner og prosjekter som arbeider for å styrke ungdom når det blir en ledig plass i porteføljen. Det skjer omtrent hvert andre eller tredje år. Prosjektene blir vurdert gjennom en grundig utvelgelsesprosess, før styret inviterer nye prosjekter et langsiktig samarbeid som en del av porteføljen til Kronprinsparets Fond. Det blir gjort kjent på sosiale medier når det åpnes for nye søknader.

Gir dere støtte til prosjekter i utlandet?

Vår målgruppe er ungdom i Norge. Siden relanseringen av Fondet i 2011 har vi kun støttet norske prosjekter.

Hvorfor er målgruppen begrenset til ungdom?

Overgangsperioden mellom ungdom og voksen er utfordrende for de aller fleste, og får betydning for både levekår og muligheter i arbeidslivet. Unge trenger å bli sett.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på den avgjørende livsfasen som ungdomstiden er og fange opp ungdom som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, sliter psykisk, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. Mange unge står i denne sårbare fasen i fare for å mer permanent falle utenfor det fellesskapet som skulle skape velferd og muligheter for alle.

Vi tror også effekten av vårt arbeid blir enda større når vi har valgt én målgruppe.

Kan man søke direkte om prosjektstøtte?

Nei. Kronprinsparets Fond støtter noen utvalgte prosjekter over lang tid. Alle økonomiske midler vi deler ut går til disse prosjektene.

Hvorfor samarbeider Fondet med næringslivspartnere?

Fondet ønsker å bidra til et samspill hvor flere aktører på tvers i samfunnet bidrar til gode, bærekraftige løsninger for og med ungdom. Det gir størst effekt.

Prosjektene i Fondet trenger økonomisk støtte, kompetanse, kunnskap og tilgang til arbeidsplasser. Alt dette kan næringslivet være med å bidra til på en profesjonell og god måte.

Fondet jobber med moderne samfunnsansvar – og for å skape en vinn-vinn-situasjon for mange aktører: Positivt for prosjektene, positivt for næringslivet, positiv samfunnsnytteeffekt – og mest av alt: Til glede og nytte for ungdommene i våre prosjekter.

Hvordan skaper Fondet verdi for samarbeidspartnere fra næringslivet?

Kronprinsparets Fond jobber med moderne samfunnsansvar, hvor vi ønsker å skape vinn-vinn med næringslivsaktørene vi samarbeider med. Ut fra egne avtaler, defineres hva som er viktig for de ulike aktørene – og Fondet bidrar eksempelvis med økt oppmerksomhet, interninformasjon, mulighet til kompetansedeling, deltakelse i nettverk, bidrar på samlinger og ikke minst; måling av samfunnsnytte i prosjektene.

Hvordan kan min bedrift bli samarbeidspartner med Fondet?

Fondet har en solide hovedpartnere, samarbeidspartnere og probonopartnere. De har et engasjement for ungdom og et samfunn der alle føler seg inkludert, og ønsker å dele kunnskap og lære av ungdom, prosjekter, fagmiljøer og hverandre.

Er det interessant å være en av våre partnere, så ta kontakt med .

Hvordan kan man bidra med en gave til Fondet?

Vi er takknemlig for alle små og store bidrag. Alle våre prosjekter er avhengige av økonomisk støtte – og vårt mål er at en krone til Fondet skal gi verdi for minimum tre kroner ut i prosjektene.

Vi gjør oppmerksom på at vi i årsregnskapet gjør rede for alle økonomiske bidrag fra næringsliv, offentlige instanser, fond og stiftelser, og alle økonomiske bidrag over 25.000 kroner fra én person i løpet av ett kalenderår. (Se policy for åpenhet rundt økonomiske donasjoner).

Les mer på  donasjoner .

Jeg har lyst til å jobbe frivillig for Fondet – kan jeg det?

Det er muligheter til å jobbe frivillig i prosjektene vi støtter eller i vårt eget program Flyt. Ta kontakt med irene@kppfond.no.